COMEDOR ESCOLAR

 Os alumnos/as que fan uso deste servizo deben ter en conta o seguinte:

O servizo de comedor funcionará de outubro a xuño.

O prezo deste servizo cobrarase a comezos de cada mes. O seu custo para o curso 17/18 será de 105 € para os alumnos/as fixos e de 6 €/día para os non fixos que aboarán, na Administración ou na Dirección,  no momento de anotarse para comer.

Enténdese por comensal fixo aquel que fai uso do comedor desde outubro ata maio (ámbolos dous inclusive). Se algún alumno/a causa baixa un mes no servizo de comedor e despois quere volver a incorporarse, terá que aboar o seu custo como eventual (6 €/día)

No custo deste servizo inclúese a comida e a vixilancia dos alumnos/as que fan uso do comedor.

As comidas son preparadas na cociña do propio Centro. 

Aos alumnos/as fixos de comedor faráselles entrega ao inicio de cada mes do correspondente menú. 

Os alumnos/as de E. Infantil que fan uso do comedor son acompañados por varias persoas adultas desde a súa clase ata o comedor.

Cando un alumno/a teña un problema alimenticio puntual, só se lle cambiará o menú se os pais o notifican por escrito a través da Axenda Escolar.