GABINETE PSICOPEDAGÓXICO

A Orientación Educativa contribúe en gran medida á mellora da Calidade do ensino. É un dereito do alumno/a que debe concretarse nun conxunto de servizos e actividades que, postas á súa disposición, deben axudarlle a mellorar na súa escolaridade e a integrarse correctamente na Comunidade Educativa.

O Departamento de Orientación está formado por Don José Javier Sánchez Vila, Psicopedagogo e Dona Diana Campos Arcéiz, Mestra especialista en Audición e Linguaxe.

        As funcións do Departamento de Orientación no Centro son as seguintes:

        O Plan de Actuación do noso Departamento contempla os seguintes obxectivos para  este curso:

                A nivel de Centro:

                A nivel individual:

              A nivel Familia: