MISIÓN, VISIÓN  E VALORES 

A nosa Misión é a de ser un Centro de Formación, que preste un bo servizo a Ponteareas e bisbarra para o seu desenvolvemento social e cultural, e se-la mellor opción educativa que garanta unha boa formación nun clima de confianza e cuns valores compartidos dentro dun ideario cristián.

A Visión que pretendemos alcanzar é a seguinte:

RESPECTO AO ALUMNADO

RESPECTO AOS PAIS/TITORES/PROFESORES

RESPECTO Á XESTIÓN DO CENTRO