ADMISIÓN  DE ALUMNOS/AS

 
  • Solicitude de praza escolar debidamente cumprimentada e asinada.                                        FORMULARIOS
  • Anexo II DOG.
  • Anexo A
  • Copia do libro de familia (folla do alumno/a)
  • DNI dos pais e do alumno se o ten.
  • Certificado escolar do centro onde se atopa matriculado o alumno/a na actualidade (non para alumnos/as de Infantil 3 anos)

            Cada solicitante poderá presentar unha única instancia e sempre no Centro que escolla en primeiro lugar. Aqueles pais que presenten solicitude de praza escolar en máis dun Centro Educativo, perderán automaticamente o dereito á praza en ámbolos centros e o alumno/a será escolarizado directamente pola Comisión de Escolarización Provincial.      

DOCUMENTACIÓN PARA MATRÍCULA

  • Fotocopia cartilla de vacinas.

  • 4 fotos tamaño carné.

  • Ficha de autorización da imaxe.

  • Entrevista Familiar Inicial (só alumnos de infantil)

SOLICITUDE DE CERTIFICADOS

       A solicitude de certificados poderase facer directamente na Secretaría, na Dirección do Centro ou ben na Administración.

       Serán solicitados coa maior antelación posible e sempre cun mínimo de 24 horas.

       A expedición de certificados é gratuíta.

 

 

CAMBIOS DE DATOS

      Os cambios nos datos dos alumnos/as que se produzan ao longo do curso deben ser comunicados en Secretaría, co fin de que surtan os efectos oportunos.